fbpx

นโยบายความเป็นส่วนตัว

0

My cart

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Aiman Studio (ซึ่งต่อไปเรียกว่า “เว็บไซต์”) โดย บริษัท เอไอแมน จำกัด (ซึ่งต่อไปเรียกว่า “บริษัท ฯ ”, “เรา”) ซึ่งประกอบกิจการและกำกับดูแลตลาดออนไลน์แพลตฟอร์มภายใต้ชื่อ “Aiman Studio” ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว เราตระหนักถึงมาตรการปกป้องข้อมูลในทุกรูปแบบที่บริษัท ฯ มีในครอบครองทั้งหมดตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่รวมถึงบริษัทในเครือของเราซึ่งมีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองแยกต่างหาก

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทโดยตรงที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับ การดำเนินกระบวนการซื้อขายสินค้า ผ่านช่องทางของบริษัทเท่านั้น แต่ไม่มีผลใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยบุคคลภายนอกอื่นที่บริษัทไม่มีอำนาจควบคุม แม้จะดำเนินการเชื่อมต่อกับการให้บริการของทางบริษัท ซึ่งสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ลูกค้าต้องศึกษาและทำความตกลงเกี่ยวกับนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลภายนอกดังกล่าวประกาศแยกต่างหาก

บริษัทฯมีจุดประสงค์แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ที่กำหนดเกี่ยวกับสิทธิ เงื่อนไขและความจำเป็นของบริษัทในการเก็บ ประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะลูกค้าที่ (1) เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ (2) ให้ความสนใจในการซื้อสินค้ากับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ (“ลูกค้า”) ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องดำเนินการตลอดกระบวนการซื้อขายสินค้าให้ลูกค้าทั้งหมดรับทราบ

ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าเข้ามาติดต่อกับบริษัทและนำส่งเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท เพื่อการดำเนินธุรกรรมใดในกระบวนการประมูลสินค้ากับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่งต่อข้อมูลผ่านช่องทางใด ทางบริษัทจะถือว่าลูกค้าตกลงและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าฉบับนี้แล้ว

บริษัท ฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามกฎหมาย มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ บริษัท เอไอแมน จำกัด คอนโดคลองจั่นเพลส 144/9 ชั้น 1 อาคาร A แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการขาย การจัดส่งสินค้า รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทที่ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อของบริษัท

นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) นี้ อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผยข้อมูล ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของคุณ เป็นต้นเพื่อให้การใช้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล ฯ รวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยและสิทธิของเจ้าของข้อมูลของคุณซึ่งคุณมีหน้าที่ต้องอ่านและรับทราบนโยบายนี้ทั้งหมดก่อนที่จะให้ข้อมูลใด ๆ กับบริษัท ฯ ในการขอใช้บริการทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ หรือการลงทะเบียนขอใช้บริการรวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของเรา โดยคุณจะต้องให้ความยินยอมผ่านการแสดงเจตนาอย่างชัดเจนหรือโดยนัยในการอนุญาตให้บริษัท ฯ รวบรวม ใช้และเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายนี้

ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าเข้ามาติดต่อกับบริษัทและนำส่งเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท เพื่อการดำเนินธุรกรรมใดในกระบวนการประมูลสินค้ากับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่งต่อข้อมูลผ่านช่องทางใด ทางบริษัทจะถือว่าลูกค้าตกลงและยอมรับรวมถึงเป็นการแสดงความยินยอมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าฉบับนี้โดยชัดแจ้งแล้ว

บริษัท ฯ จะรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้กับบริษัท ฯ โดยตรง เช่น ข้อมูลที่คุณกรอกขณะใช้บริการ หรือข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และบริษัทจะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการบันทึกการใช้งานทาง Internet เช่น ไอพีแอดเดรส (IP Address) ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ คุกกี้ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัท ฯ ขณะที่ลงทะเบียนและใช้บริการ BIG Camera ซึ่งรวมถึง ข้อมูลจาก Google และ Facebook ของคุณ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ Aiman Studio เราจะเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติซึ่งรวมถึงเบราว์เซอร์ที่ชี้เฉพาะเจาะจง ที่อยู่ IP เบราว์เซอร์และข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ที่ชี้เฉพาะเจาะจง (เช่น Apple IDFA หรือ Android Advertising ID) ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และข้อมูลที่ชี้เฉพาะถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ Aiman Studio

 

แหล่งข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณหรือข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งานของคุณจากคุณโดยตรงเท่านั้น ตราบเท่าที่คุณอนุญาตโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้เราใช้ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง:

 • เว็บไซต์ Aiman Studio
 • Facebook (ข้อมูลบัญชีสมาชิกที่เป็นสาธารณะ)
 • Google (ข้อมูลบัญชีสมาชิกที่เป็นสาธารณะ)
 • Line Official
 • อุปกรณ์ของผู้ใช้ (คอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ)
 • ข้อมูลจากการใช้บริการจากหน้าร้าน Aiman Studio
 • ข้อมูลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ฯ

 

ประเภทของข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลข้างต้น ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมมีดังนี้:

 • ชื่อ (ไม่บังคับ)
 • นามสกุล (ไม่บังคับ)
 • เพศ
 • รูปภาพโปรไฟล์ / ภาพถ่าย (ไม่บังคับ)
 • ที่อยู่อีเมล (ไม่บังคับ)
 • ที่อยู่จริง (ไม่บังคับ)
 • หมายเลขบัตรเครดิต (ถ้ามี)
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • เนื้อหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับการโพสต์สินค้าหรือบริการโฆษณาบนแพลตฟอร์มของ Aiman Studio รวมถึงคำอธิบายรูปถ่ายและข้อมูลติดต่อของผู้ขาย
 • คุกกี้ (Cookies)
 • เนื้อหาหรือข้อมูลในเครื่องมือแชทที่มีอยู่บน Aiman Studio

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ดังต่อไปนี้:

 

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้

 

 • ในขณะที่คุณกรอกข้อมูลเพื่อทำการซื้อสินค้าจากเรา หรือ กรอกข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา รวมทั้งการขอรับบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าร้าน Aiman Studio หรือ บนแพลตฟอร์ม Aiman Studio ของเรา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ รายละเอียด คำบรรยายสินค้าหรือบริการ รูปภาพ ที่ผู้ขายได้ให้หรือปรากฏบนแพลตฟอร์มของ Aiman Studio
 • ข้อมูลการสนทนาหรือข้อความระหว่างผู้ใช้งานที่ปรากฏในระบบสนทนา (Chat menu) บนแพลตฟอร์ม Aiman Studio (หากมี)

คุกกี้ (Cookies) คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้จัดเก็บรายละเอียดข้อมูล การใช้งาน Internet ของคุณ หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม Website ของคุณ บริษัท ฯ และบุคคลที่สามใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ การบันทึก การวิเคราะห์พฤติกรรมและทางการตลาด บริษัท ฯ และบุคคลที่สามจะใช้วิธีการอัตโนมัติในการอ่านหรือบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเบราว์เซอร์ทั้งหลาย หรือปลั๊กอินอื่น ๆ (เช่นที่เก็บ HTML5 หรือฐานข้อมูลแบบ Flash) โดยคุณอาจเลือกที่จะตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธการให้จัดเก็บคุกกี้บางประเภทหรือจัดให้มีการเตือนในกรณีที่มีการส่งคุกกี้บางประเภทได้ ซึ่งเบราว์เซอร์บางตัวอาจสามารถถูกตั้งค่าที่คล้ายกันในแบบ HTML5 และ Flash ได้ อย่างไรก็ตามหากคุณป้องกันหรือปฏิเสธการให้จัดเก็บคุกกี้หรือที่เก็บข้อมูลในพื้นที่เว็บไซต์ของเราอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์ Aiman Studio ได้

เทคโนโลยีอื่น ๆ ในการเก็บข้อมูล เราใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติมาตรฐานต่าง ๆ ในการเก็บข้อมูลเช่นเว็บบีคอน (หรือเรียกว่า clear GIFs หรือพิกเซลแท็ก) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อการติดต่อหรือสื่อสารผ่านทางคุกกี้ต่าง ๆ และเพื่อติดตามผลการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์และ/หรือแอพของเรา นอกจากนี้เรายังใช้เว็บบีคอนกับข้อความในอีเมลเพื่อติดตามผลว่าคุณเปิดอ่านข้อความ รวมถึงการใช้งานอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

ในบางกรณีเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการโฆษณาที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่นคุกกี้ ที่จะติดตามการใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณเป็นช่วง ๆ ไป โดยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เราได้รับ อาจถูกใช้เพื่อปรับการเสนอโฆษณาที่เหมาะสมตรงกับความสนใจหรือคุณลักษณะเฉพาะตัว อย่างไรก็ดี คุณสามารถควบคุมจัดการที่เกี่ยวกับโฆษณาและการวิเคราะห์ที่นำเสนอโดย Google ได้ที่ https://adssettings.google.com/ และ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ซึ่งการจัดการ เปลี่ยนหรือ อัปเกรดเบราว์เซอร์ของคุณ หรือ การลบคุกกี้ออกจากระบบดังกล่าวอาจต้องทำผ่านวิธีการเลือกไม่รับ (opt-out) อีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งการต่อสัญญาณที่ไม่ได้ติดตามบนเบราว์เซอร์ดังกล่าวอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา

สำหรับการควบคุมจัดการความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายของคุณ โปรดตรวจสอบรายละเอียดคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้การควบคุมความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมใด ๆ ที่ระบบปฏิบัติการมือถือของคุณนำเสนอเช่นการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับตัวระบุอุปกรณ์และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์อุปกรณ์สื่อสารไร้สายของคุณ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aimanshop.com/

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 นี้ แม้จะได้รับความยินยอมให้จัดเก็บข้อมูลแล้วนั้น บริษัท ฯ ต้องมีการแจ้งต่อเจ้าของข้อมูลถึง วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลาที่คาดหมายได้ว่าจะเก็บข้อมูลไว้ ข้อมูลให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนที่เก็บข้อมูล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ เพื่อดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการรวมถึงการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท ฯ เท่านั้น ซึ่งบริษัท ฯ อาจขอข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณเพิ่มเติมในภายหลังและการดำเนินการดังกล่าวจะมีการขอความยินยอมจากคุณก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่

 

 • เพื่อประโยชน์ของคุณและการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 • เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 • เพื่อจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
 • เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ฯ เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ผู้ซื้อตกลงและรับทราบว่า ในการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของบริษัทในฐานะผู้ขาย โดยเฉพาะเพื่อการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สิน โอนกรรมสิทธิ์ และการชำระราคา บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อ ซึ่งได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อตามที่ระบุไว้ใน และแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ และอาจรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่บริษัทอาจจำเป็นต้องดำเนินการเก็บ รวบรวม โดยบริษัทตกลงรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลดังกล่าว และรับประกันจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อ โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวลูกค้า ที่บริษัทจะได้ประกาศกำหนดและแจ้งให้ผู้ซื้อทราบตามแต่ละระยะเวลา

อย่างไรก็ดี คุณอาจใช้สิทธิเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณที่จะขอลบหรือทำลายข้อมูลของคุณจากฐานข้อมูลของเราได้ โดยทำคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงเราที่อีเมล์ info@aimanshop.com คำขอการทำลายจะดำเนินการและเสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ร้องขอ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทจะดำเนินการจัดเก็บอย่างเหมาะสมและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอต่อการคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและที่มากไปกว่านั้น เราได้มีการใช้เทคโนโลยีกระบวนการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานที่หลากหลายและมุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลการทำธุรกรรมต่างๆ (เช่น การเข้าสู่ระบบ, หมายเลขบัตรเครดิต, วันที่หมดอายุ) การเข้ารหัสจะดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) เพื่อจัดการความปลอดภัยในการส่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต เราจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตใด ๆ และถึงแม้ว่าเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว แต่โปรดทราบว่าเราไม่สามารถลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดจากการใช้บัตรเครดิตของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม

เราจะทำการทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการอัปเดต ข้อมูลลงในเว็บไซต์ ของเราให้เร็วที่สุด ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของคุณประการใด โปรดติดต่อโดยส่งเป็นจดหมายหรือคำร้องผ่านทางอีเมลมาที่ info@aimanshop.com

บริษัท เอไอแมน จำกัด 

คอนโดคลองจั่นเพลส 144/9 ชั้น 1 อาคาร A แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 

โทรศัพท์ : 088-500-9123

 

Email Address : info@aimanshop.com

 

Website : www.aimanshop.com

X